Χρηματοδότηση Εξαγωγών


Προσφέρουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ταμειακή τους ροή στις εξαγωγές.

  • Η διαδικασία βασίζεται στην προσκόμιση είτε ενέγγυας πίστωσης (letter of credit), είτε τραπεζικής εγγυητικής επιστολής (bank guarantee) από την πλευρά του αγοραστή. Αφορά άμεση εκταμίευση συμφωνηθέντων μεταγενέστερων εισπράξεων
  • Όταν εκπληρωθούν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις (φορτωτικές, τιμολόγια, πιστοποιήσεις, εγκρίσεις, κλπ) της παραγγελίας και αφού ενημερωθεί και εγκρίνει η εκδότρια τράπεζα, εκτελείται απ’ευθείας η εκταμίευση.
  • Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως και 100%.