Ενεργειακός συμψηφισμός


Ενεργειακός Συμψηφισμός

Μειώστε ή μηδενίστε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Τι είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering);

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από σταθμό παραγωγής με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω της ίδιας παροχής. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

Οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης σταθμών παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό  καθορίστηκαν αρχικά με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014), η οποία εν συνεχεία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β’ 1547/5.5.2017), η οποία προσφάτως καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019).

Ποια είναι η μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό που δύναται να συνδεθεί ανά μέγεθος παροχής;

Για τη σύνδεση ενός σταθμού παραγωγής σε υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης, επιπλέον των ορίων που τίθενται στην ΥΑ για το μέγεθος ισχύος του σταθμού, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τεχνική δυνατότητα της παροχής του καταναλωτή, ήτοι:

 • Η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Συμφωνημένη Ισχύς (ΣΙ) της παροχής και ειδικά σε μονοφασικές παροχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 kW.
 • Σε τριφασική παροχή ΧΤ Νο 6 και Νο 7 (135 kVA και 250 kVA αντίστοιχα) η μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής περιορίζεται στα 100 kW, δηλαδή στο γενικό όριο ισχύος σύνδεσης παραγωγής στη ΧΤ.
 • Η ισχύς σταθμού με στρεφόμενες γεννήτριες είναι δυνατόν να περιορίζεται περαιτέρω των ως άνω ορίων, αναλόγως της τεχνολογίας των γεννητριών και του τρόπου σύνδεσης στο Δίκτυο (γεννήτρια με μετατροπέα ισχύος, με άμεση ζεύξη ή με διάταξη ομαλής ζεύξης).

Ειδικά για ΦΒ σταθμούς, η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς ανά μέγεθος παροχής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους περιορισμούς της ΥΑ όσο και την τεχνική δυνατότητα κάθε μεγέθους Παροχής, παρουσιάζεται στους Πίνακες του Παραρτήματος

Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει σταθμό παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής με ενεργειακό
συμψηφισμό, έχουν ως ακολούθως:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
 • Ο σταθμός παραγωγής αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 • Ο σταθμός παραγωγής εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή, ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.
 • Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 - ΦΕΚ Β’ 1936/30.5.2018). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, απεντάσσεται αυτοδικαίως από αυτό, με την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.

Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού.

Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική  καταμέτρηση.

Τι ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή;

Σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή:

 • Διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο και της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας και εκδίδεται σχετικός εκκαθαριστικός λογαριασμός.
 • Δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού.
 • Υπογράφεται νέα Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

 

Χρηματοδότηση και αποπληρωμή έργου

Για τον τρόπο πληρωμής ή τη χρηματοδότηση του έργου είμαστε στη διάθεσή σας να σας προτείνουμε ευνοϊκές λύσεις πανελλαδικά.