Ηλεκτρική ενέργεια: Την 20η κάθε μήνα θα ανακοινώνονται τα τιμολόγια του επομένου.


Στις 20 κάθε μήνα θα ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τα τιμολόγια του επόμενου μήνα σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής  Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε σήμερα 22 Ιουλίου στη Βουλή.

  • Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του νέου τρόπου τιμολόγησης στη λιανική αγορά ρεύματος, δηλαδή για τον τρέχοντα μήνα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα τιμολόγια θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25 Ιουλίου.

Το νομοσχέδιο στο άρθρο 112 προβλέπει επίσης ότι η τιμολόγηση δεν θα γίνεται δυο μήνες πριν την εφαρμογή (Μ-2) όπως προβλέπει ο νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές Ιουλίου αλλά ότι η τιμολόγηση θα γίνεται ένα μήνα πριν (Μ-1) και στην πραγματικότητα 10 ημέρες πριν τη λήψη του μήνα αφού η ανακοίνωση των τιμολογίων θα γίνεται στις 20 κάθε μήνα. Αναλυτικά η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:

Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 951/2022 (Α’ 129) τροποποιείται το ορόσημο ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του προηγουμένου μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1. Ειδικώς ενημερώνουν με ατομική ενημέρωση τους πελάτες με σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδικευμένες χρεώσεις τιμολογίου προμήθειας που διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

  1. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 4 τροποποιείται το ορόσημο ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και η περ. (β) διαμορφώνεται ως εξής:

«(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης όρων της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 25η Ιουλίου 2022.»

  1. Στην παρ. 4 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται περ. (στ) ως εξής:

«στ) Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 6Α της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023, εκτός αν η περίοδος αυτή οριστεί άλλως δυνάμει του παρόντος άρθρου.».

  1. Στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Εφόσον στο προκρινόμενο τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο

Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε πάγιες χρεώσεις είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών.»

  1. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022.

Πηγή

22/7/2022

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *